Interest Rate

Base Rate:

 1. Magh, 2079 ---------- 15.41
 2. Falgun, 2079 --------- 15.99
 3. Chaitra, 2079 -------- 16.25
 4. Baishakh, 2080 ------ 16.45
 5. Jestha, 2080 --------- 16.56
 6. Ashadh, 2080 -------- 18.21
 7. Shrawan, 2080 ------- 16.80
 8. Bhadra, 2080 --------- 16.39
 9. Ashwin, 2080 --------- 15.20
 10. Kartik, 2080 ---------- 16.65
 11. Mangshir, 2080 ------ 16.41
 12. Poush, 2080 ---------- 16.00