Annual Report

Report Name Fiscal Year Download
प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ Download
दोश्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ Download
तेश्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ Download
चौथो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ Download
पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ Download
छैठौं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ Download
सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० Download